Trzydzieści milionów dla Jaworza

Dnia 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy Jaworze uchwaliła, na mój wniosek, budżet na 2015 rok. Chociaż nie była to decyzja jednomyślna (za budżetem zagłosowało 11 radnych, dwóch się wstrzymało od głosu, a jedna radna – Janina Holeksa – zagłosowała przeciw), to napawa ona optymizmem, że wójt i rada znaleźli wspólny azymut. Tym bardziej, że idziemy w kierunku zdroju oraz gminy przyjaznej ludziom młodym.

Może budżet nie jest aż tak zasobny, jeśli chodzi o środki unijne, jak byliśmy od dawna przyzwyczajeni. Przede wszystkim dlatego, że znajdujemy się aktualnie w tzw. „czarnej dziurze”, kiedy to perspektywa finansowa UE 2007-2013 dawno już wygasła, a nowa perspektywa 2014-2020 jeszcze nie ruszyła. Niemniej jednak szereg działań inwestycyjnych, stanowiących końcówkę starego dofinansowania, chcemy doprowadzić do końca… Chodzi tu przede wszystkim o budowę kanalizacji.

Kanalizacja to chyba sztandarowy projekt, z którym „walczymy” od paru lat, a dzięki któremu będziemy mogli wykonać kolejny krok w stronę Jaworza-Zdroju. Dlaczego? Odpowiedź jest bardziej niż prosta: bez uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej moglibyśmy sobie tylko pomarzyć o kurorcie. Zgodnie z prawem gmina, która chce być uzdrowiskiem, musi się wykazać odpowiednim stanem sieci kanalizacyjnej. Otóż powoli sięgamy wymogów dwudziestego pierwszego wieku i zaczynamy grać w pierwszej lidze najczystszych gmin w Polsce. I nie jest to żadne gadanie na modłę wyznawców czystego pijaru, ale prawdziwa prawda… Dzięki budowie kanalizacji przeskoczyliśmy dwa poziomy wyżej aniżeli byliśmy jeszcze parę lat temu.

Ale budżet to nie tylko kanalizacja. To szereg wydatków na nasze najważniejsze potrzeby – od edukacji przedszkolnej po pomoc społeczną dla osób najstarszych. I tak, chociaż blisko połowa środków budżetowych wędruje na finansowanie gminnej oświaty (szkół i przedszkoli), to coby na ten temat nie powiedzieć, uważam, że to wspaniały wynik, jeśli chodzi o efektywność wykorzystania tych pieniędzy. Szczególnie w kontekście jaworzańskiej oświaty. Nasze szkoły i przedszkola, jak nigdy przedtem, prezentują najwyższy poziom nauczania i wychowania, co znajduje potwierdzenie w rankingach i wynikach egzaminów. To krzepi!

Zresztą już w przyszłym roku szkolnym zaproponuję Radzie Gminy Jaworze zwiększenie środków na naukę języków obcych – chciałbym, aby w szóstej klasie szkoły podstawowej wprowadzono język niemiecki, zaś w trzeciej klasie gimnazjum – lekcje trzeciego języka obcego albo zwiększoną intensywność nauki angielskiego przy udziale tzw. native speakera. Ale na razie przed nami budowa street workout – sprawy, która połączyła nas – gminę i młodych. Za rok pomówimy o hali…

…więcej takich inicjatyw 🙂

 mp3_ wywiad w Radio Bielsko

Budżet obywatelski 2015

W przedostatni dzień minionego roku Rada Gminy Jaworze uchwaliła na mój wniosek budżet na rok 2015. Chociaż jego autorem nie byłem do końca ja, tylko mój poprzednik – wójt Zdzisław Bylok, to w pełni się z tym dokumentem utożsamiam. Przede wszystkim dlatego, że kilka zadań, które w budżecie tym się znalazły, są moim autorskim pomysłem. Mowa tu przede wszystkim o tzw. budżecie obywatelskim.

Budżet ten w mojej opinii stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki wdrożeniu partycypacyjnego zarządzania wydatkami gminy można w sposób oddolny wydatkować środki gminy. Istotą proponowanego przeze mnie rozwiązania jest rezerwacja określonej kwoty środków z budżetu Jaworza, co do której dysponentem de facto będą jaworzanie. W ramach konsultacji społecznych to Państwo zdecydujecie, na co pójdzie w 2015 roku sto tysięcy złotych. To może niewielka kwota, ale „pierwsze koty za płoty”…

Najpóźniej już w lutym zaproponuję Radzie Gminy Jaworze podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, która będzie stanowić podstawę wdrożenia w naszej gminie budżetu partycypacyjnego.

Cała procedura związana z budżetem obywatelskim podzielona będzie na dwie fazy. Najpierw to mieszkańcy Jaworza będą zgłaszać swoje propozycje – tzw. projekty obywatelskie, które będą poddane ocenie pod względem prawnym i finansowym. W dalszej kolejności wpisane zostaną one do tzw. Bazy Projektów Obywatelskich.

Projekty obywatelskie, które przejdą pozytywną ocenę (pod warunkiem że nie przekroczą wartości 30 tys. złotych) zostaną poddane konsultacjom w głosowaniu powszechnym. Co ciekawe, głosować w tym zakresie będą mogli jaworzanie, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. Zaś projekty obywatelskie, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną ujęte do realizacji w ramach budżetu na dany rok (do kwoty przewidzianej w budżecie gminy).

podpis

PDFBudżet Obywatelski – uchwała v.2