Budżet 2016 równa się inwestycje

W połowie listopada skierowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok do radnych naszej gminy.

Planowanie na rok 2016 – tak czytamy w projekcie budżetu Polski, na którym pracują wszystkie polskie gminy – odbywa się w warunkach stabilizacji koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej RP na rok 2016 wskazuje się wręcz na poprawę sytuacji gospodarczej zarówno w Unii Europejskiej jak i w kraju. Odbiciem takich nastrojów są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku inwestycyjnego gmin, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej. Jak już wiadomo to jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, są głównym odbiorcą unijnych funduszy.

Proces budżetowania Gminy jest szczegółowy i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość budżetowania jest efektem wdrożenia zarządzania wydatkami. Wprowadzona zasada dyscyplinowania wydatków oraz bardziej efektywnego poszukiwania i egzekwowania dochodów przynosi realne korzyści dla budżetu Gminy. Zwiększają się wpływy z dochodów własnych oraz następuje zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi i istotne ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań takich jak np. administracja.

Zatem z wyżej wymienionych względów budżet został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wprowadzania korekt wynikających z obserwacji i analizy uwarunkowań makroekonomicznych jak i sytuacji finansowej Gminy. Dlatego też projekt budżetu na 2016 rok zamknął się deficytem budżetowym wynoszącym 125 000,00 zł. W wyniku prowadzenia bardzo dużego zadania inwestycyjnego (kanalizacja) w latach poprzednich Gmina Jaworze musiała korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania, bez których nie byłoby możliwości wykonania inwestycji. Projekt budżetu na 2016 rok zakłada tym samym zmniejszenie zadłużenia gminy na koniec roku.

Ale to również budżet inwestycyjny. Dlatego też bardzo chciałbym, aby w przyszłym roku ruszyły następujące przedsięwzięcia:

  • budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum,
  • budowa budynku socjalnego przy ul. Zdrojowej,
  • ponowienie starań o uzdrowisko (w nowej sytuacji politycznej!),
  • modernizacja gminnej infrastruktury drogowej,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego,
  • Budżet Obywatelski 2016,
  • projektowanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
  • przygotowanie projektu „Domu Zdrojowego” – domu kultury i integratora społecznego.

Ponadto musimy przygotować się do obchodów 25-lecia restytucji Gminy Jaworze oraz XXX Jaworzańskiego Września. W tym aspekcie chcę m.in. nawiązać w tym zakresie współpracę ze Starostwem Powiatowym, aby ponownie obchodzić u nas Dni Powiatu Bielskiego – w formule dożynek powiatowo-gminnych.

Teraz wszystko w rękach radnych. Zobaczymy, co z zaproponowanym przeze mnie planem zrobią…

Streszczenie uchwały budżetowej zamieszczam pod poniższym linkiem:

PDFStreszczenie Budżetu 2016

bdg

Śniegowe rEwolucje

W ubiegłym roku w Jaworzu mieliśmy do czynienia z nawarstwiającymi się problemami związanymi z odśnieżaniem dróg gminnych i chodników. Przyczyną takiej sytuacji był wynik przetargu na zimowe utrzymanie dróg, które wygrały między innymi firmy mające swoje siedziby w województwie małopolskim i warmińsko-mazurskim. Jak się z czasem okazało, pojawiły się kłopoty z jakością i organizacją sprzętu (odśnieżanie koparkami i traktorami z napędem na jedną oś), długim czasem odśnieżenia ulic i chodników czy wreszcie po prostu znajomością terenu.

W wyniku obfitych opadów śniegu przez kilka tygodni sytuacja na drogach i chodnikach niektórych rejonów Jaworza była wyjątkowo niezadowalająca. Nieodśnieżanie na czas było najmniejszym problemem – znacznie więcej złości i niezadowolenia wśród mieszkańców powodowały pługi, które część śniegu z ulic odsuwały na chodniki i wjazdy do posesji. Po raz pierwszy w historii naszej gminy musiałem jednej z firm naliczyć karę pieniężną za naruszenie warunków umowy. Niestety, mimo licznych sygnałów ze strony mieszkańców naszej gminy, dotyczących nieudolnego często odśnieżania, na ten czas tylko tyle mogłem zrobić.

Powód takiego stanu rzeczy był prozaiczny, a wszystkiemu winne były obowiązujące na ten czas polskie procedury prawne. Jak to bywa bowiem z przetargami nieograniczonymi, o rozstrzygnięciu decyduje nie oferowana jakość usługi, ale najniższa cena. Tak więc minionej zimy mogliśmy się przekonać, że najtaniej nie zawsze oznacza najlepiej, często zaś w efekcie końcowym znaczy drożej.

W tym roku funkcjonuje już, na szczęście, nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która obniżyła granicę dla przetargów do wartości 30 tysięcy euro. Tym samym – aby zapobiec sytuacji z ostatniej zimy – zdecydowałem się zastosować procedurę wewnętrzną, którą, zgodnie z ustawą, gminy przyjmują na własną rękę w przypadku tzw. małych zamówień. W trybie tzw. „rozeznania rynku” skierowaliśmy zapytanie o cenę do tych z jaworzańskich firm, z którymi mieliśmy dobre doświadczenia w przeszłości. Pod uwagę brane były takie czynniki jak relacja jakości świadczonych usług w stosunku do ceny oraz zadowalające efekty współpracy z ostatnich lat. W wyniku tej procedury Wydział Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, a następnie zawarte zostały umowy z wybranymi wykonawcami.

Mam nadzieję, że powierzenie odśnieżania w sezonie 2015/2016 w ręce sprawdzonych w przeszłości jaworzańskich firm pozwoli na uniknięcie historii sprzed roku, kiedy to część nieruchomości nie miała na czas zapewnionego połączenia z drogami. Zeszłoroczną zimę traktuję jako nauczkę i wyciągając wnioski z tej sytuacji podjąłem decyzję o tym, że o wysoki standard świadczonych usług względem gminy powinni zadbać lokalne firmy, które już wcześniej udowodniły, że są w stanie podołać powierzonemu im zadaniu.

W okresie intensywnych opadów śniegu nie ma czasu na eksperymenty, mówimy tu bowiem nie tylko o wygodzie, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie. Liczę przy tym na usprawnienie (w porównaniu do ubiegłego roku) ruchu samochodów i pieszych w okresie zimowym dzięki temu, że utrzymaniem zimowym dróg zajmą się nasi mieszkańcy, którzy Jaworze znają najlepiej i są w stanie na bieżąco – obserwując pogodę przez własne okno – reagować na zmieniające się warunki.

Sprostowanie: Zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonania usługi odśnieżania wykonywanej w sezonie 2014/2015, o której mowa w niniejszej publikacji, nie dotyczą przedsiębiorstwa pod nazwą „Paweł Chmielewski” z siedzibą w Myślicach (woj. pomorskie), które to usługę odśnieżania w sezonie 2014/2015 wykonywało należycie.

Kilimanjaro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, stanowiący, że „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.