Gimnazjum zapracowało na swój sukces

Z duszą na ramieniu oczekiwaliśmy zamknięcia i podsumowania roku szkolnego 2014/2015. Nie od dzisiaj wiadomo, że szkoły na terenach wiejskich pozostają daleko w tyle za tymi z obszarów większych miast. Czy aby na pewno nasze obawy były uzasadnione? Nic bardziej mylnego. Obie nasze szkoły – zarówno gimnazjum, jak i szkoła podstawowa – okazały się być w czołówce placówek edukacyjnych w naszym regionie. Ale może po kolei…

GimnazjumJ

Zacznijmy od Gimnazjum Nr 1 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu. Placówka kierowana od ponad sześciu lat przez mgr Barbarę Szermańską z roku na rok zajmuje coraz lepsze lokaty w rankingach edukacyjnych, a jej absolwenci bez większych problemów dostają się do wymarzonych liceów czy techników.

W oparciu o wyniki naszych gimnazjalistów (a co za tym idzie zatrudnionych tam pedagogów) nasze gimnazjum uznane zostało za „szkołę sukcesu”. Rezultaty egzaminów i procesów edukacyjnych świadczą o tym, że nasi uczniowie osiągają wyższy niż przewidywany przyrost wiedzy i umiejętności. Jak pokazują analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potencjał młodych jaworzan pomiędzy ukończeniem podstawówki a gimnazjum nie tylko nie został zmarnowany, ale mimo niekorzystnych uwarunkowań związanych z okresem dojrzewania, został rozwinięty poprzez działania edukacyjno-wychowawcze. Na podstawie tzw. badania Edukacyjnej Wartości Dodanej można powiedzieć, że nasze gimnazjum cechuje się doskonałymi efektami nauczania – i nie jest to moja opinia, a ocena organów zewnętrznych.

Ale przyjrzyjmy się liczbom za rok szkolny 2014/2015.

Gimnazjum - wyniki

Jak można odczytać z powyższego wykresu jaworzańskie gimnazjum przoduje wśród podobnych szkół w powiecie oraz województwie. W tym miejscu trzeba podkreślić, że średnia Bielska-Białej to zazwyczaj najwyższa średnia w całym dawnym województwie, a więc najwyższy punkt odniesienia dla każdej szkoły. Nasze gimnazjum przekracza ten „magiczny próg” w każdej części! 

Badaniu poddano również zagadnienie, czy w szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się działania wychowawcze mające na celu m.in. eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Wnioski w tym zakresie są takie:

 • gimnazjum jest szkołą bezpieczną, chociaż sporadycznie zdarzają się sytuacje, których najczęstszym źródłem jest agresja słowna kierowana ze strony kolegów i koleżanek,
 • nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów, a szkoła podejmuje działania wychowawcze i są one zauważone przez uczniów i nauczycieli,
 • podejmowane są reakcje na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy czy agresji,
 • szkoła musi podjąć współpracę z policją w zakresie organizacji warsztatów na temat cyberprzemocy,
 • szkoła współpracuje z rodzicami,
 • należy bardziej zmobilizować rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektujących norm społecznych lub stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa koleżanek i kolegów).

Podsumowując miniony rok szkolny, można pokusić się na następującą analizę:

 • 37% uczniów korzystało ze stołówki szkolnej. Dane te pokazują, że zapotrzebowanie uczniów/rodziców na ciepły posiłek w szkole jest istotną sprawą i utrzymuje się na stałym poziomie. Problem dzieci niedożywionych, choć dotyczy kilku przypadków, istnieje i byłby dużym problemem, gdyby stołówka szkolna miała przestać istnieć.
 • Nabór do klas pierwszych w roku 2015 z trzech mało licznych oddziałów klas VI (22,19,18) pozwolił na utworzenie trzech oddziałów klas pierwszych (25,24,24 osób); procent uczniów odchodzących do innych gimnazjum systematycznie spada.
 • Imprezy organizowane w środowisku, zwłaszcza z udziałem rodziców w istotny sposób wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, co potwierdzają spostrzeżenia tej części środowiska szkolnego np. na zebraniach Rady Rodziców.
 • W szkole kontynuowano nową tradycję opracowywania i wnioskowania o wpis do wykazu Śląskiego Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznych (aż cztery znalazły się na tej liście: „Ziemia opisana liczbami”, „Alternatywne formy realizacji 4 godz. wuefu”, „Muzeum Fauny i Flory szansą na rozwój edukacyjny ucznia gimnazjum” oraz „Edukacja prozdrowotna”).
 • Szkoła po raz trzeci otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”, a po raz pierwszy nauczyciele z sukcesem ukończyli program „Wf z klasą”.
 • Zorganizowano pokaz doświadczeń z fizyki dla przedszkolaków.
 • Wzięto udział w VI Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Zorganizowano zajęcia języka polskiego dla obcokrajowca zgodnie z rozporządzeniem MEN w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Uzyskano tytuł wyróżniającego uczestnika akcji „Pola Nadziei 2014”.
 • Zorganizowano prelekcję „Kariera w służbach mundurowych”.
 • W ramach realizacji projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” uczniowie klas trzecich realizowali zajęcia z doradcą zawodowym.

Młodzież o szczególnych uzdolnieniach ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach takich kół zainteresowań, jak:

 • szkolne koło Ligi Morskiej i Rzecznej,
 • koło teatralne,
 • łucznictwo,
 • siatkówka dziewcząt,
 • koła realizowane w ramach projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze”, a także
 • koła wokalne, plastyczne, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, rekreacyjno-sportowe, informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczno-przyrodnicze czy robotyki.

Najwyższe osiągnięcia uzyskała szkoła w zakresie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: laureatką Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została uczennica klasy III b Patrycja Leś, a laureatem Konkursu Przedmiotowego z Matematyki został uczeń klasy III b Kamil Krzempek.

Gimnazjum współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, jak i innymi instytucjami na terenie gminy. Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych w Gminie Jaworze, współpracuje z gazetą samorządową „Echo Jaworza”, w której zamieszczane są artykuły dotyczące wydarzeń z życia szkoły. Część uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad) finansowane przez MOPS, GOPS, Parafię Rzymsko-Katolicką, Parafię Ewangelicko-Augsburską oraz BS w Jasienicy. Raz w tygodniu na terenie szkoły dyżuruje pielęgniarka. W sprawach BHP prowadzi się pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu, zaznajamia się uczniów z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie szkoły. Kontynuowano program „Niebieski pasjans” przeciwdziałający agresji, który sprawdza się w realizacji zadań programu profilaktyki. Przeprowadzono również próbną ewakuację. Na bieżąco realizuje się program poprawy warunków BHP w szkole.

 Wśród najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez gimnazjum należy wymienić:

 • Dzień otwarty Gimnazjum,
 • Dzień Patrona – gen. br. Stanisława Maczka,
 • komers uczniów klas III,
 • Piknik rodzinny „Na ludowo”,
 • Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • akcje charytatywne: „Pola nadziei”, „Prezent pod choinkę”, „Szlachetna paczka”, „Marzycielska poczta”, zbieranie nakrętek,
 • dzień na opak (1 dzień wiosny),
 • rowerem do szkoły,
 • przedstawienie teatralne „Sala samobójców”,
 • wymianę młodzieży polsko- węgierskiej (wyjazd klasy III a do Jaszszentandrasz),
 • tydzień języka polskiego, 2 konkursy recytatorskie,
 • dzień języka niemieckiego,
 • lokalna akcja sportowa,
 • udział uczniów w organizacji „Biegu po Zdrój”,
 • Majówka, Jaworzański Wrzesień (korowód dożynkowy),
 • wyjazdy: wyjazd trzecioklasistów do Auschwitz, do BCK na musical „Bagno”,
 • projekt GMINAzjum, w ramach którego 6 uczniów – absolwentów podpisało w czasie wakacji pierwsze umowy o pracę,
 • projekt „Gra o Tron” (sezon #1), w którym młodzi uczniowie poznawali tajniki pracy wójta oraz urzędu gminy.
 • Szkolny Wolontariat Zadaniowy,
 • akcję „Bezpieczny Internet”,
 • udział w Narodowym Czytaniu Sienkiewicza.

Pod auspicjami naszego gimnazjum działa także Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze – organ doradczy ds. młodzieży wójta i rady gminy.

Gimnazjum Nr 1 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu ciężko zapracowało na swój sukces. Z perspektywy minionych lat trzeba stwierdzić, że udała się nam ta szkoła. Wspaniale przygotowana i zmotywowana kadra pedagogiczna jest motorem sukcesu kolejnych pokoleń gimnazjalistów, co potwierdzają rokrocznie wysokie efekty kształcenia i rezultaty egzaminów przedmiotowych. Jeżeli uzupełnimy to o wsparcie ze strony pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych, mamy już prawie gotową mapę do sukcesu. Ale niezbędny jest jeszcze kompas, którym są mądre działania i innowacyjne pomysły dyrektora, jego wsparcie dla budowania zintegrowanego zespołu oraz świadomych wytyczonych celów pedagogów oraz kierujących się dobrem swoich dzieci rodziców. No i zostaje jeszcze „zastęp skautów”, który musi te cele osiągnąć – czyli ambitnych uczniów. Bez wątpienia w naszym gimnazjum wszystkie te trybiki działają z najwyższą precyzją. Moje gratulacje!

I kto mi powie, że gimnazja się nie sprawdziły…?

GIMNAZJUM 2014/2015 W PIGUŁCE

 • inwestycje finansowane z budżetu gminy: parking: 525.159,14 zł
 • plan finansowy na 2015 r.: 1.887.174,46 zł
 • subwencja oświatowa: 1.391.673,00 zł
 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1.415.100,00 zł
 • wydatki inwestycyjne: 25.000,00 zł
 • remonty: 27.000,00 zł
 • wydatki bieżące: 447.074,00 zł
 • koszty dowożenia uczniów do szkoły: 30.500,00 zł
 • odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,50 zł; obiad: 4,00 zł
 • śniadania średnio tygodniowo: 185; obiady średnio tygodniowo: 375
 • całkowity koszt funkcjonowania stołówki:162.100,00 zł
 • dochody uzyskane z wpłat za posiłki: 60.000,00 zł
 • liczba oddziałów: 7 klasy, w tym klasy pierwsze: 2 odziały; klasy drugie: 3 oddziały; klasy trzecie: 2 oddziały
 • liczba uczniów: 163 (klasy I: 51; klasy II: 66; klasy III: 46)
 • liczba etatów nauczycieli: 18
 • liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 8,5
 • liczba godzin lekcyjnych: 377,5
 • liczba godzin zajęć dodatkowych (Liga Morska i Rzeczna, łucznictwo, siatkówka, native speaker j. angielskiego):  13
♠ W następnym odcinku pojawią się podobne informacje nt. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu. ♠ 

podpis

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s