Absolutorium 2015: dziękuję!

uchwała

Rada Gminy Jaworze udzieliła mi przytłaczającą większością głosów absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Zaledwie dwoje radnych (Janina Holeksa i Jerzy Ryrych – mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś taki dzień, że przekonam oboje do mojej osoby (!), bo do moich racji i tak już pewnie oboje przekonani są: przynajmniej tak mniemać z ich wypowiedzi…) nie zagłosowało za udzieleniem mi absolutorium za wykonanie wspólnego budżetu za miniony rok, podczas gdy pozostali członkowie gremialnie zagłosowali „za”.

Cieszę się jednak, że za tą niezwykle ważną dla gminy uchwałą zagłosowała większość radnych Rady Gminy Jaworze, wśród których byli:

 • Mieczysław Brzezicki – przewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zygmunt Podkówka – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Jan Bathelt – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Jan Bożek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Katarzyna Dyaczyńska – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Michał Hanus – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Krzysztof Kleszcz – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Kruczek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Paweł Lorek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Edward Podstawny – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Krystyna Szczypka – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Urbaś – radny Rady Gminy Jaworze.

W IMIENIU GMINY JAWORZE DZIĘKUJĘ WAM,
KTÓRZY WSPÓLNIE ZE MNĄ POCZULI SIĘ ODPOWIEDZIALNI
ZA BUDŻET JAWORZA BARDZIEJ NIŻ BARDZO!
WSPÓŁPRACA Z WAMI TO NAJCZYSTSZA PRZYJEMNOŚĆ!

BO RAZEM TWORZYMY JAWORZE!

Każdego roku rada gminy winna poddać dokładnej analizie wykonanie przez wójta budżetu gminy za rok poprzedni i podjąć uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia mu tzw. absolutorium, tj. skwitowania realizacji przez niego rocznego planu finansowego gminy. Wykonaniem budżetu Rada Gminy zajęła się podczas sesji w dniu 24 maja 2016 roku.

Przed poddaniem przez przewodniczącego Rady Gminy Jaworze uchwały w sprawie udzielenia (lub nie) absolutorium odczytano roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok. Zarówno skarbnik gminy Krzysztof Śliwa, jak i przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki zapoznali radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – zresztą pozytywną. Ale może parę szczegółów…

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze wykonała dochody w wysokości 26 274 657,45 zł, tj. 93,11% planu (na plan dochodów po zmianach w wysokości 28 219 499,51 zł). Dochody bieżące wykonano w wysokości 21 573 157,71 zł, tj. 96,41% planu (na plan 22 377 555,08 zł). Dochody majątkowe zaś zostały wykonane w 80,48% czyli w wysokości 4 701 499,74 zł (na plan 5 841 944,43 zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości 33 221 731,27 zł, tj. 92,21% (na plan wydatków po zmianach 36 028 050,45 zł). Wydatki bieżące na plan 20 857 784,21 zł wykonano w wysokości 19 252 943,57 zł, tj. 92,31%. Wydatki majątkowe na plan 15 170 266,24 zł wykonano w wysokości 13 968 787,70 zł, tj. 92,08%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze (na planowany deficyt po zmianach 7 808 550,94 zł) wykonała deficyt w wysokości 6 947 073,82 zł, tj. 88,97%., zaś na plan przychodów 9 188 550,94 zł zrealizowano przychody w wysokości 9 315 713,73 zł, tj. 101,38 %. Plan rozchodów zrealizowano w 100,00 %.

Zadłużenie na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 15 770 130,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 5 118 330,00 zł oraz kredyt bankowy na budowę kanalizacji, w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł, który został już spłacony z otrzymanej dotacji rozliczenia końcowego budowy kanalizacji w 2016 roku). Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 735 462,72 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2015 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 6,61%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 8,40%Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

To był bez wątpienia bardzo trudny budżet. Tym bardziej, że nie był w pełni mój, ale przygotowany przez mojego poprzednika. Niemniej trochę odcisnąłem na nim swoje piętno – wymieńmy chociaż:

 1. czwarty, piąty i szósty etap kanalizacji, w tym zakup „Grubej Berty” ze środków unijnych (wielkie dzięki dla inż. Daniela Godziszki),
 2. budowa parku „Street Work Out” (podziękowania kieruję w stronę Mirka Boraka),
 3. program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (podziękowania w kierunku radnej Katarzyny Dyaczyńskiej),
 4. przeprojektowanie hali sportowej celem pozyskania dotacji Ministra Sportu i Promocji,
 5. racjonalizacja finansów publicznych wspólnie ze skarbnikiem Krzysztofem Śliwą – w tym ograniczenie wydatków na administrację gminną.

Na sesji absolutoryjnej złożyłem podziękowania radnym Rady Gminy Jaworze, a w szczególności jej przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym, a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację budżetu A.D. 2015.

voice_iconZa absolutorium dziękuje wójt gminy Jaworze

Doktorat wójta, czyli mój, bez tajemnic

drRGO

Otrzymałem dzisiaj wiadomość, że publicznie zarzuca mi się na jednym z plotkarskich lokalnych portali internetowych „wydrenowanie” budżetu gminy Jaworze poprzez wyciąganie kasy na mój doktorat w Politechnice Częstochowskiej (sam w toku kampanii wyborczej przestałem czytać internety o samym sobie, by się nie wkurzać i niepotrzebnie tracić energię, więc opieram się nadal li tylko na relacjach przyjaciół i znajomych). Niemniej insynuacja, że gmina mój doktorat jakoby tam sfinansowała, wymaga od razu wyjaśnienia, gdyż szachrajstwo powtarzane kilka razy może stać się prawdą. A to bez wątpienia wierutne kłamstwo i bzdura, potwarz i pomówienie. Poniżej publikuję wszystkie związane z tym faktem dokumenty – w tym finansowe.

Jedną z moich głównych zasad jako wójta gminy Jaworze jest zapewnienie jak najdalej idącej przejrzystości finansów gminy. Każdy mieszkaniec Jaworza musi wiedzieć, na jaki cel idą jego podatki oraz pozostałe pieniądze publiczne. I nie będzie to wielkie zdziwienie, jeżeli napiszę, że idą one i na moje wynagrodzenie, które dzisiaj wynosi 8.400 zł brutto i jest o jakiś niecały tysiąc wyższe od tego, które otrzymywałem jako zastępca wójta. Prosta sprawa…

Ale wracając do tematu, aby uciąć wszelkie spekulacje, mój przewód doktorski na Politechnice Częstochowskiej sfinansowałem sam (jako osoba fizyczna) z własnych środków – żadna faktura nie była wystawiona na gminę Jaworze – również nie otrzymałem na ten cel żadnego dodatku w ramach wynagrodzenia. Gmina Jaworze nie dołożyła do niego ani złotówki (no chyba że uznać za taki wydatek moją pensję, którą co miesiąc otrzymywałem jako pracownik samorządowy, wykonujący rzetelnie swoją pracę).

Jeżeli chodzi o koszty mojego doktoratu, to całość kosztowała mnie w ciągu pięciu lat (2009-2014) ponad 35 tysięcy złotych. Z tego ponad połowa, tj. blisko 21.000 złotych to koszty na rzecz mojej Alma Mater, tj. Politechniki Częstochowskiej. Pozostała część to koszty przeprowadzenia badania ankietowego (korespondencja z urzędami Subregionu Południowego województwa śląskiego, wykup modułu ankiety na portalu ankietka.pl, program do analiz statystycznych), a także udział w licznych konferencjach naukowych, dojazdy przez pięć lat do Częstochowy, publikacja artykułów, zakup kilkuset pozycji książkowych.

Tym wpisem chciałbym uciąć wszelkie spekulacje i wątpliwości na temat mojego doktoratu. Moim pragnieniem jest, by nikt z Państwa nie miał w tym zakresie ani krzty obiekcji. A jeżeli ktoś z tych pseudo-mądrali internetowych kiedyś powie, że było inaczej, no cóż, wymiar sprawiedliwości w Polsce chyba wciąż pracuje. I to całkiem skutecznie. Tak więc, jeżeli komuś się powinie noga i popełni chociaż jedną insynuację na ten temat, to i mi się otworzy kieszeń na adwokata…

Powiem szczerze, że trochę wstyd mi, że muszę to pisać. Ale nie widzę innego wyjścia, by Państwa zapewnić o tym, że mój doktorat to moja sprawa. A nie publiczna okoliczność. Sam zapłaciłem za moją edukację, a nie podatnicy… Kropka.

Przepraszam i proszę o zrozumienie!

Dokumenty:

225 lat temu przyjęto Konstytucję 3 Maja

IMG_0403

Dnia 3 maja 2016 roku uczciliśmy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciomajowej złożeniem kwiatów pod jaworzańskimi pomnikami – Józefa Piłsudskiego oraz Ofiar II Wojny Światowej. Wcześniej w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji mieszkańców z okazji 25. rocznicy odzyskania samodzielności administracyjnej przez gminę Jaworze.

Okolicznościowe przemówienia wygłosiłem ja oraz przewodniczący Rady Gminy Jaworze pan Mieczysław Brzezicki. W swoim przemówieniu (dostępna poniżej jego wersja w pdf) dokonałem szczegółowej analizy zapisów Konstytucji Trzeciomajowej oraz wskazałem na reakcje, jakie ten dokument wywołał wtedy zagranicą. Przytoczyłem m.in. słowa późniejszego prezydenta USA Thomasa Jeffersona, który powiedział, że „świat zyskał trzy konstytucje warte pamięci i szacunku – według kolejności ich uchwalenia: amerykańską, polską i francuską”. Poczyniłem również pewne odwołania do historii Jaworza i drogi, jaką musiało ono pokonać, by cieszyć się prawem samodzielności administracyjnej.

W uroczystościach udział wzięli licznie mieszkańcy Jaworza oraz przedstawiciele instytucji publicznych, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz kościołów, za co im z serca dziękuję.

IMG_0355

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja życzę wszystkim jaworzanom wytrwałości i spełnienia marzeń. Byśmy umieli godnie żyć w ojczyźnie, o jaką walczyli twórcy Konstytucji 3 Maja i następne pokolenia, oraz cieszyć się z takiej Polski, jaką mamy – wolnej i dumnej. Bo nasza Ojczyzna na to zasługuje!

Niech się święci Trzeci Maj!

Przemówienie z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 3 Maja 1791 r.

Fotorelacja tutaj: Facebook Gmina Jaworze

Oświadczenie majątkowe 2015

OM

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym wójt zobowiązany jest do złożenia wojewodzie do końca kwietnia oświadczenia majątkowego, które następnie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenie to zawiera m.in. informacje o:

 • zgromadzonych oszczędnościach,
 • posiadanych nieruchomościach,
 • posiadanych udziałach i akcjach w spółkach handlowych,
 • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub gdzie indziej,
 • mieniu ruchomym (np. samochodach) o wartości powyżej 10 000 złotych,
 • zobowiązaniach pieniężnych (np. zaciągniętych kredytach i pożyczkach).

Oświadczenie wójta analizowane jest przez wojewodę, który następnie przesyła je do urzędu i wtedy jest publikowane na stronie internetowej gminy – zazwyczaj dzieje się to w czerwcu lub lipcu. Aby Państwo nie musieli tak długo czekać, czynię to tu i teraz.

Poniżej urzędowo potwierdzona kopia mojego oświadczenia majątkowego.

pdf Radosław Ostałkiewicz – Oświadczenie majątkowe