Rewitalizacja Jaworza

Jaworze - rewitalizacja

Rewitalizacja to pojęcie oznaczające wielopłaszczyznowy proces przemian o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym w miejscowościach, w których pewne obszary zostały albo zapomniane, albo nieco zaniedbane. Termin ten odnosi się m.in. do obszarów popegeerowskich czy poprzemysłowych. Ale „rewitalizować” można również pojedyncze zespoły parkowo-dworskie, pałace czy nieruchomości fabryczne, nie mówiąc już o dzielnicach mieszkaniowych.

Dosięgła ona także i Jaworze. Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Jaworze. Został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji naszej miejscowości.

Już dzisiaj zapraszam Państwa na warsztaty, które odbędą się dnia 16 maja 2017 roku o godzinie 17:00, a dnia 17 czerwca 2017 roku na wspólny spacer po Jaworzu, który organizowany będzie przy okazji Sportowego Pikniku Rodzinnego.

Teraz zapraszam do krytycznej lektury materiałów, które zamieszczam poniżej.

Pobierz:

podpis

Oświadczenie majątkowe 2016

ośw

Niech to się już stanie tradycją, bo dla mnie to normalność…

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt zobowiązany jest do złożenia wojewodzie do końca kwietnia oświadczenia majątkowego. Zawiera ono m.in. informacje o:

 • zgromadzonych oszczędnościach,
 • posiadanych nieruchomościach,
 • posiadanych udziałach i akcjach w spółkach handlowych,
 • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub gdzie indziej,
 • mieniu ruchomym (np. samochodach) o wartości powyżej 10 000 złotych,
 • zobowiązaniach pieniężnych (np. zaciągniętych kredytach i pożyczkach).

Oświadczenie wójta analizowane jest przez wojewodę, który następnie przesyła je do urzędu gminy i wtedy jest ono publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej – zazwyczaj dzieje się to w czerwcu lub lipcu. Aby Państwo nie musieli tak długo czekać, czynię to tu i teraz. Poniżej urzędowo potwierdzona kopia mojego oświadczenia majątkowego.

Pobierz: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kolegom Wójtom, Burmistrzom i Staroście dziękuję za zaufanie!

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego uczestnikami jest dziewięć gmin naszego powiatu (tj. Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice) oraz Powiat Bielski.

Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie on zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami. Dnia 27 marca br. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.

Pierwsze posiedzenia Zgromadzenia BZPG otworzył i w pierwszej części poprowadził starosta bielski Andrzej Płonka, który przypomniał również historię tworzenia związku.

Każda z gmin ma dwóch przedstawicieli – wójta lub burmistrza oraz wskazanego przez niego reprezentanta – ja jako drugiego przedstawiciela Jaworza do Zgromadzenia wskazałem Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Mieczysława Brzezickiego.

W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którym został Bogusław Jakubiec – naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz wiceprzewodniczącego Zgromadzenia BZPG Pawła Zemanka – wicewójta gminy Porąbka.

W głosowaniu tajnym jedenastoosobowy Zarząd BZPG, w skład którego weszli:

 • Przewodniczący Zarządu Związku – Radosław G. Ostałkiewicz (wójt gminy Jaworze),
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku – Artur Beniowski (wójt gminy Bestwina),
 • Członek Zarządu – Józef Caputa (wójt gminy Buczkowice),
 • Członek Zarządu – Janusz Pierzyna (wójt gminy Jasienica),
 • Członek Zarządu – Krzysztof Fiałkowski (wójt gminy Kozy),
 • Członek Zarządu – Czesław Bułka (wójt gminy Porąbka),
 • Członek Zarządu – Antoni Byrdy (burmistrz Szczyrku),
 • Członek Zarządu – Marian Trela (burmistrz gminy Wilamowice),
 • Członek Zarządu – Mieczysław Rączka (wójt gminy Wilkowice),
 • Członek Zarządu – Andrzej Płonka (starosta bielski),
 • Członek Zarządu – Marcin Żółtak (przewodniczący Rady Nadzorczej PKS w Bielsku-Białej S.A.).

Zarząd pracować będzie społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia.

Zadaniem Związku jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego. Krótko mówiąc, jego celem winno się stać zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin Ziemi Bielskiej w powiązaniu z możliwościami PKS S.A. Mówiąc zaś dłużej (tzn. dokładniej) – rola BZPG będzie w tym zakresie jeszcze bardziej skomplikowana, a mianowicie koncentrować się będzie na tzw. „nowym otwarciu”, które nastąpi już w 2018 roku, kiedy to wejdzie w pełni w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 roku – po ośmiu latach tzw. vacatio legis (spoczywania ustawy).

To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Każdy z wójtów i burmistrzów bielskich gmin sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Podobnie jak i starosta. Ja sam – jeszcze gdy jako wicewójt zajmowałem się tą tematyką – wiem, że to „pole minowe”. Ale musimy zmierzyć się z tym zadaniem, gdyż – patrząc na przykład powiatu cieszyńskiego czy żywieckiego, w których tamtejszy PKS zwyczajnie padł – wiemy, że nasz przewoźnik to pewna lokalna wartość, która może w średniej perspektywie czasu stać się czymś, bez czego już nie wyobrazimy sobie naszego regionu.

Tym bardziej z trudem przyjąłem propozycję wójtów Jasienicy – Janusza Pierzyny, Wilkowic – Mieczysława Rączki, burmistrza Wilamowic – Marian Treli i starosty Andrzeja Płonki objęcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w siedzibą w Bielsku Białej. To bardzo odpowiedzialna i trudna rola, która wymagać będzie ode mnie dogłębnego zaangażowania się w tę problematykę oraz zrozumienia potrzeb pozostałych gmin, jak i całego powiatu. Z drugiej strony cieszę się, że mogę liczyć na kolegów wójtów i burmistrzów, a w szczególności wójta Bestwiny Artur Beniowski, który będzie moim najbliższym partnerem w tym zadaniu.

A czeka nas sporo wyzwań. Wiele decyzji, które gminy bielskie będą nareszcie podejmować wspólnie. Przed nami m.in. decyzja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów dla seniorów… To osobiście dla mnie ważne…

Można powiedzieć, że wraz z rozpoczęciem działalności przez Związek granice administracyjne gmin (w kontekście PKS i przewozów pasażerskich) się nieco rozmywają, a ukazuje się nam powoli jeden obszar, na którym działać będzie Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny. Interesy partykularne muszą ustąpić miejsca dobru wspólnemu, a egoizm administracyjny – solidarności związkowej.