Rondo z kantami…

Od kilku miesięcy jesteśmy wszyscy w Jaworzu świadkami realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka – Bielsko”, którą prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na terenie gmin Jaworze i Jasienica. I pewnie każdy, kto obserwuje na co dzień tok tych prac, wyrazi z całą pewnością swoje zaniepokojenie sposobem jej realizacji oraz postępem robót budowlanych w centrum Jaworza (gdyż do Jasienicy jeszcze budowlańcom trochę metrów zostało).

DSC_4350

Mnie, jako wójta Jaworza, najbardziej niepokoi to, że współfinansujemy ją ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie Uchwały Nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 września 2016 r. oraz umowy Nr 451/2016 (CRU 091/16) z dnia 13 września 2016 r. aneksowanej w dniu 13 kwietnia 2017 r. udzieliła Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w tym zakresie do kwoty 1 267 750,23 złotych. Kwota ta została zapisana w uchwale budżetowej na bieżący rok. Zgodnie z § 11 ust. 4 ww. umowy środki te „zostaną przekazane (…) w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Powiat rozliczenia zadania zawierającego spis kosztów, kopie faktur oraz protokół odbioru końcowego zadania”. Jak słyszę z ust inżynierów zajmujących się inwestycjami w naszym urzędzie, opóźnienia sięgają dwóch do trzech miesięcy, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że prace te mogą zakończyć się nawet w przyszłym roku, co spowoduje ogromne kłopoty przy projektowaniu budżetu na 2018 r., w ramach którego nie planuję udzielenia Powiatowi Bielskiemu dofinansowania. Pomoc tę możemy przekazać jedynie w tym roku. Niemniej jednak w tym miejscu serdecznie dziękuję Staroście Bielskiemu Panu Andrzejowi Płonce, że rozłożył ją nam na trzy raty (2017-2019), co nie było zbyt wielkim obciążeniem dla jaworzańskich finansów.

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczące w zakresie tej inwestycji mam wobec:

 • zbyt małej ilości pracowników zaangażowanych w roboty brukarskie, co powoduje, że postęp ich realizacji nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, w konsekwencji czego zagrożone jest bezpieczeństwo ruchu pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły,
 • fatalnego oznakowania drogowego prowadzonych robót, które powoduje zagrożenie ruchu pojazdów, w szczególności dotyczy to przenośnej sygnalizacji świetlnej – jej ciągłości funkcjonowania, ustawienia interwałów oraz posadowienia urządzeń w pasie drogowym,
 • technologii wykonywania przekopów i wcinek w istniejącym asfalcie, które stanowią zagrożenie dla stanu technicznego poruszających się tą drogą samochodów,
 • oznakowania przystanków oraz zabezpieczenia wiat przystankowych w czasie budowy, które stanowią własność Gminy Jaworze,
 • wykonania kanalizacji deszczowej oraz zapewnienia właściwego odprowadzania wód gruntowych z okolicznych pól, które podczas ulewnych opadów powodują zagrożenie bezpieczeństwa sąsiednich posesji oraz drogi, a także możliwość wystąpienia podtopień tudzież sytuacji powodziowych,
 • utrzymywania porządku na drogach gminnych i powiatowych, który w związku z prowadzoną budową uległ znacznemu pogorszeniu, co pozostaje nie bez wpływu na zabrudzenie i zapylenie posesji mieszkańców.

Już dzisiaj w tej sprawie głos zabrał starosta bielski Andrzej Płonka na antenie Radia Bielsko – posłuchaj tutaj.

Rosz ha-Szana 2017

O sprawie tej pisał tu także portal RadioBielsko.pl.

Stąd też zwróciłem się do Zarządu Dróg Powiatowych o wzmocnienie nadzoru nad realizowaną na obszarze Jaworza i Jasienicy  inwestycji, co pozwoliłoby zapobiec występowaniu i powtarzaniu się ww. sytuacji, a w szczególności oddaliłoby prawdopodobieństwo opóźnienia się zakończenia przedmiotowego zadania dopiero w 2018 roku.

Tego właśnie wymaga przede wszystkim interes Powiatu Bielskiego i Gminy Jaworze. Stąd też zwróciłem się z prośbą o jak najszybsze przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami Wykonawcy i zobowiązanie ich do złożenia wiarygodnego harmonogramu oraz powiadomienie mnie o jego szczegółowych ustaleniach. Jedynie współpraca i wspólne stanowisko wobec firmy realizującej tej kontrakt przyczyni się do w miarę terminowego wykonania inwestycji zgodnie z najwyższym interesem Gminy Jaworze, Gminy Jasienica i Powiatu Bielskiego.

rgo rondo

O dalszym przebiegu sprawy będę Państwa na bieżąco informował…

 

Zapraszam do współtworzenia budżetu na rok 2018 :)

treasure 1

Powoli zabieram się za opracowanie planu finansowego na rok 2018. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaworze w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wnioski o ujęcie konkretnych zadań w planie na kolejny rok mogą składać nie tylko radni czy komisje rady, ale również mieszkańcy i organizacje społeczne.

Oczekuję na propozycje mieszkańców do 20 października 2017 r., przy czym muszą one zawierać następujące informacje:

 • nazwę zadania,
 • jego krótką charakterystykę,
 • uzasadnienie realizacji,
 • szacunkowy koszt,
 • podpisy co najmniej 25 mieszkańców gminy,
 • wskazanie osoby kontaktowej (reprezentanta mieszkańców).

Nierozpatrywane będą wnioski złożone po upływie terminu, niezawierające ww. informacji, a także wykraczające poza ramy prawne funkcjonowania gminy (np. gdy droga jest w zarządzie powiatu albo inwestycja miałaby być realizowana na terenie prywatnym) bądź jej możliwości finansowe (to przestroga dla żartownisiów!).

Zadanie musi być smart (mądre, sprytne), czyli:

 • Szczegółowe – wnioskodawca musi krótko opisać, po co dany projekt ma być zrealizowany,
 • Mierzalne – wnioskodawca musi podać konkrety zadania: metry lub kilometry, lokalizację, ludzi korzystających z projektu itp.,
 • Adekwatne – wnioskodawca musi wykazać, że dane zadanie jest niezbędne dla danej wspólnoty jaworzan i wynika z potrzeb istotnej części mieszkańców gminy,
 • Realistyczne – zadanie jest realne i możliwe do zrealizowania przez gminę w ramach jej możliwości finansowo-prawnych,
 • Terminowe – zadanie jest zaplanowane do realizacji w ciągu min. jednego roku budżetowego.

Złożenie wniosku nie gwarantuje ujęcia danego zadania w budżecie.

Jak co roku, tak i teraz liczę na aktywny udział jaworzan w przygotowaniu budżetu na 2018 r.

Wójt Gminy Jaworze

podpis
Radosław G. Ostałkiewicz