Kompleksowa kontrola Jaworza

Regionalna Izba Obrachunkowa to instytucja, która co kilka lat kontroluje każdą z gmin.

RIO

Nie inaczej jest z Jaworzem. Kontroli co jakiś czas podlega gospodarka finansowa naszej gminy w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych. Kontrola prowadzona jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym z uwzględnieniem kryterium rzetelności i gospodarności.

Kontrola doraźna i problemowa przeważnie obejmuje badanie pojedynczych problemów prawno-finansowych w jednostce sektora budżetowego. Kontrolą kompleksową objęta jest m.in. ocena realizacji budżetu, zgodność wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowość realizacji dochodów i wydatków budżetowych, prawidłowość prowadzenia rachunkowości, gospodarowanie mieniem gminnym oraz rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi.

A żeby nie być gołosłownym – prezentuję poniżej nasz protokół kontroli wykonanej przez RIO w KTW.