Nowoczesna komunikacja autobusowa z Bielskiem

Zapraszam do wysłuchania rozmowy ze mną, którą przeprowadził red. Jarosław Krajewski w Radio Katowice o transporcie publicznym na terenie powiatu bielskiego i Bielska-Białej w kontekście kooperacji PKS z MZK.

Mądra współpraca jest zawsze możliwa – pierwszym krokiem na terenie Powiatu Bielskiego było stworzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. W półgodzinnej audycji z Przemysławem Drabkiem – wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bielska-Białej i kandydatem na prezydenta tego miasta mówiliśmy o tym, co zrobić, by zintegrować transport miejski z podmiejskim.

Czy obie strony: miasto i powiat ziemski mają ochotę na taką współpracę i zdolność, by podnieść rękawicę, którą każdego dnia rzucają nam nasi mieszkańcy?

 

Absolutorium 100%: kiedy deficyt staje się nadwyżką…

DSC_0434Miniony dzień należy do tych bardzo udanych, gdyż Rada Gminy Jaworze udzieliła mi (po raz pierwszy) jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, swoją pracą i zaangażowaniem zyskałem uznanie w oczach członków organu stanowiącego i kontrolnego naszej miejscowości.

Piętnaścioro radnych uznało, że budżet Jaworza za poprzedni rok został nie tylko zrealizowany wzorowo, ale był milowym krokiem na drodze rozwoju Jaworza. Taką opinię wyrazili, przyjmując jednomyślnie uchwałę o udzieleniu mi absolutorium z tego powodu. Cieszę się, że za tą niezwykle ważną dla gminy uchwałą zagłosowała cała Rada Gminy Jaworze, wśród których byli:

 1. Mieczysław Brzezicki – przewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 2. Zygmunt Podkówka – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 3. Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 4. Jan Bathelt – radny Rady Gminy Jaworze,
 5. Jan Bożek – radny Rady Gminy Jaworze,
 6. Katarzyna Dyaczyńska – radna Rady Gminy Jaworze,
 7. Michał Hanus – radny Rady Gminy Jaworze,
 8. Janina Holeksa – radna Rady Gminy Jaworze,
 9. Krzysztof Kleszcz – radny Rady Gminy Jaworze,
 10. Roman Kruczek – radny Rady Gminy Jaworze,
 11. Paweł Lorek – radny Rady Gminy Jaworze,
 12. Edward Podstawny – radny Rady Gminy Jaworze,
 13. Jerzy Ryrych – radny Rady Gminy Jaworze,
 14. Krystyna Szczypka – radna Rady Gminy Jaworze,
 15. Roman Urbaś – radny Rady Gminy Jaworze.

W IMIENIU GMINY JAWORZE DZIĘKUJĘ WAM, SZANOWNI PAŃSTWO RADNI,
KTÓRZY WSPÓLNIE ZE MNĄ POCZULI SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA BUDŻET JAWORZA! WSPÓŁPRACA Z WAMI TO NAJCZYSTSZA PRZYJEMNOŚĆ!

DSC_0413

Jak co roku radni dokładnie lustrują sposób wykonania budżetu gminy przez wójta. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Przed poddaniem przez przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Mieczysława Brzezickiego uchwały w sprawie absolutorium skarbnik gminy Krzysztof Śliwa odczytał roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok. Odczytano także pozytywną w tym zakresie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

I tak:

 • Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody na pierwotny plan 29,8 mln zł wykonano w wysokości 32,1 mln zł (95,1% planu). Większe wykonanie dochodów osiągnięto m.in. z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. W 2017 roku otrzymano także zwrot z podatku od towarów i usług (VAT) za 2012 rok. W 2017 roku nie sprzedano nieruchomości po starej szkole w Jaworzu Nałężu. Sprzedaży tej dokonano w 2018 roku.
 • Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach w wysokości 33,2 mln zł wykonała wydatki w wysokości 31,54 mln zł (103%). Wydatki bieżące na plan 26,6 mln zł wykonano w wysokości 25,1 mln zł, tj. 94,64%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 6,6 mln zł wykonano w wysokości 6,4 mln zł (96,79%). Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie oszczędnościami wypracowanymi w ciągu roku budżetowego na wydatkach majątkowych.
 • Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 1,1 mln zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 1,08 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynikła z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.
 • W 2017 roku spłacono część pożyczki w wysokości ponad 1 mln zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej.
 • Zadłużenie na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12,78 mln zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2,8 mln zł). Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2017 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 4,29%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 9,68%, zaś poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

To był bez wątpienia bardzo trudny budżet, który pchnął Jaworze do przodu. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, spośród których można wymienić między innymi następujące działania:

 • Budowa pełnowymiarowej hali sportowej – Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu przez mieszkańców, w tym przez dzieci i młodzież – 1,6 mln złotych;
 • Budowa budynku socjalnego – Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy – 2 mln złotych;
 • Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka – Bielsko w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z budową ronda przy ul. Bielskiej, Cieszyńskiej i Zdrojowej – 1,2 mln złotych;
 • Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej (wydatki na modernizację ul. Magnolii, Kolonii Dolnej, Cyprysowej, Widok, Szkolnej, Południowej, wydatki na kanalizację deszczową ul. Zacisznej i Kolonia Górna oraz na dokumentację na ul. Zaciszną; wybudowano także chodnik przy ul. Średniej w rejonie Przedszkola nr 2 w Jaworzu oraz inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego) – 850 tys. złotych;
 • Budowa oświetlenia publicznego – Poprawa bezpieczeństwa publicznego – 60 tys. złotych.

DSC_0463

Podczas sesji absolutoryjnej podziękowania za bardzo dobrą realizację budżetu złożyłem całej Radzie Gminy Jaworze i każdemu z radnych z osobna, a także pracownikom UG Jaworze, instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, a także działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz mieszkańcom, których wsparcie czułem i czuję na każdym kroku.

Budżet to nie cyferki i złotówki – to po prostu ludzie. Bez ludzi, dla których i z którymi się go tworzy i wdraża, byłby tyle wart, ile papier, na którym go spisano. Dzięki Wam, drodzy jaworzanie, jesteśmy na 145 miejscu wśród 1559 polskich gmin wiejskich, jeśli chodzi o efektywność wdrażania projektów rozwojowych naszej miejscowości. Dziękuję!

mp3_ Podziękowanie za absolutorium – radni, urzędnicy i mieszkańcy

mp3_ Podziękowanie za absolutorium – kierownicy jednostek i instytucji

podpis