Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – dla ciekawskich…

To już tradycja, a dla mnie to normalność… Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt zobowiązany jest do złożenia wojewodzie do końca kwietnia oświadczenia majątkowego. Zawiera ono m.in. informacje o:

  • zgromadzonych oszczędnościach,
  • posiadanych nieruchomościach,
  • posiadanych udziałach i akcjach w spółkach handlowych,
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub gdzie indziej,
  • mieniu ruchomym (np. samochodach) o wartości powyżej 10 000 złotych,
  • zobowiązaniach pieniężnych (np. zaciągniętych kredytach i pożyczkach).

OM2019

Oświadczenie wójta analizowane jest przez wojewodę, który następnie przesyła je do urzędu gminy i wtedy jest ono publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej – zazwyczaj dzieje się to w czerwcu lub lipcu. Aby Państwo nie musieli tak długo czekać, czynię to tu i teraz.

W tym miejscu publikuję swoje oświadczenie majątkowe – w załączeniu urzędowo potwierdzona kopia mojego oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe A.D. 2018