Radni Jaworza przyjęli kierunki działania w sprawie tzw. spalarni śmieci

W ubiegłym tygodniu Rada Gminy Jaworze przyjęła uchwałę wyrażającą stanowisko władz gminy w sprawie powstania w sąsiedniej gminie tzw. instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli popularnie mówiąc spalarni śmieci.

W uchwale jaworzańscy radni, informując, że zapoznali się z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, podnieśli m.in. argumenty związane z funkcją turystyczną i aspiracjami uzdrowiskowymi Jaworza, a także priorytetów jego rozwoju, a także zadeklarowali, troskę o rozwój społeczno-gospodarczy i środowiskowy naszej gminy oraz dbałość o jakość życia mieszkańców, ich zdrowie oraz perspektywy dla następnych pokoleń.

Rada Gminy Jaworze w swej uchwale wyraźnie zapisała, że nie neguje prawa sąsiedniej gminy do podejmowania własnych decyzji w ramach jej kompetencji ani też nie wkracza w jej działania administracyjne, gdyż nie ma takiej możliwości zgodnie z istniejącymi przepisami prawa. Rada Gminy Jaworze nie dokonała też żadnej oceny uchwały podjętej przez rajców miejskich, gdyż ich uchwała ma charakter intencyjny i kierunkowy, a co za tym idzie uchwała ta nie rodzi żadnych skutków prawnych oraz nie pociąga za sobą jakiejkolwiek decyzji – w tym w zakresie lokalizacji takiej inwestycji.

Rada Gminy podkreśliła swoją rolę jako organu stanowiącego w gminie w zakresie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć mogących istotnie ingerować w przestrzeń życiową mieszkańców – tak podejmowanych w Jaworzu, jak i poza nim. W tym zakresie rajcy gminny wyrazili stanowisko, że jakiekolwiek decyzje dotyczące działań objętych ww. uchwałą nie mogą zapadać poza ich wiedzą i zgodą, a każdego rodzaju rozstrzygnięcia i działania będą z uwagą śledzić, gdyż wymaga tego dobro gminy i jej mieszkańców. Co więcej, będą w tym zakresie aktywnie działać – w tym za pośrednictwem Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej, którą upoważnili do monitorowania tego tematu.

W uchwale tej wyznaczyli wójtowi (organowi wykonawczemu w gminie), czyli mi, tzw. kierunki działania, apelując, bym w zakresie tego przedsięwzięcia kierował się treścią przyjętej uchwały i konsultował z radą wszelkie kroki o charakterze prawno-administracyjnym i faktycznym, mając przede wszystkim na uwadze to, że wciąż aktualne pozostają starania i dążenia do przywrócenia naszej miejscowości statusu uzdrowiska oraz przyjęcia w ślad za tym nazwy Jaworze-Zdrój, a także i to, by priorytetem była ochrona jakości życia na obszarze Gminy Jaworze oraz zachowanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie.

Radni w uchwale podkreślili również, że wszelkie działania w zakresie budowy spalarni śmieci muszą być podejmowane przy jak najszerszej współpracy władz publicznych z sektorem prywatnym i społeczeństwem. Tak stanie się też w Jaworzu. Zgodnie z uchwałą każde rozstrzygnięcie lub opinia wydana w sprawie przez radnych lub wójta będą szeroko konsultowane z mieszkańcami. W tej akurat sprawie najważniejsza jest bowiem informacja, wiedza i świadomość nas wszystkich.

Treść uchwały: Strona 1 | Strona 2