Budżet obywatelski 2015

W przedostatni dzień minionego roku Rada Gminy Jaworze uchwaliła na mój wniosek budżet na rok 2015. Chociaż jego autorem nie byłem do końca ja, tylko mój poprzednik – wójt Zdzisław Bylok, to w pełni się z tym dokumentem utożsamiam. Przede wszystkim dlatego, że kilka zadań, które w budżecie tym się znalazły, są moim autorskim pomysłem. Mowa tu przede wszystkim o tzw. budżecie obywatelskim.

Budżet ten w mojej opinii stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki wdrożeniu partycypacyjnego zarządzania wydatkami gminy można w sposób oddolny wydatkować środki gminy. Istotą proponowanego przeze mnie rozwiązania jest rezerwacja określonej kwoty środków z budżetu Jaworza, co do której dysponentem de facto będą jaworzanie. W ramach konsultacji społecznych to Państwo zdecydujecie, na co pójdzie w 2015 roku sto tysięcy złotych. To może niewielka kwota, ale „pierwsze koty za płoty”…

Najpóźniej już w lutym zaproponuję Radzie Gminy Jaworze podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, która będzie stanowić podstawę wdrożenia w naszej gminie budżetu partycypacyjnego.

Cała procedura związana z budżetem obywatelskim podzielona będzie na dwie fazy. Najpierw to mieszkańcy Jaworza będą zgłaszać swoje propozycje – tzw. projekty obywatelskie, które będą poddane ocenie pod względem prawnym i finansowym. W dalszej kolejności wpisane zostaną one do tzw. Bazy Projektów Obywatelskich.

Projekty obywatelskie, które przejdą pozytywną ocenę (pod warunkiem że nie przekroczą wartości 30 tys. złotych) zostaną poddane konsultacjom w głosowaniu powszechnym. Co ciekawe, głosować w tym zakresie będą mogli jaworzanie, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. Zaś projekty obywatelskie, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną ujęte do realizacji w ramach budżetu na dany rok (do kwoty przewidzianej w budżecie gminy).

podpis

PDFBudżet Obywatelski – uchwała v.2